Teletechnika | Teleinformatyka  | Projektowanie i wykonawstwo
stopSystemy zabezpieczenia obiektów

Tworząc projekty z zakresu systemów zabezpieczenia obiektów kierujemy się wytycznymi określonymi przez Inwestora, dostępną dokumentacją techniczną, parametrami wybranych produktów i materiałów,  wymaganiami prawnymi i normami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także opiniami rzeczoznawców.  Projektowaniu i eksploatacji systemów zabezpieczających obiekty towarzyszą wytyczne Organów Administracji Państwowej. Dotyczy to zarówno norm przewidzianych dla poszczególnych elementów, jak i sposobu użytkowania instalacji. Czynności projektowe i instalacyjne wobec SAP reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  (Dz. U. 2010 r., Nr 109, poz. 719). § 3. 1. mówi, że: „Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.” 

Kanada 31.08-5.10.2012 272 - Kopia
Zgodnie z normą PKN-CEN/TS 54-14:2006 system alarmowania pożarowego powinien być objęty stałą opieką konserwacyjną. Każda czujka, wyjście sterujące i ROP podlega jednemu przeglądowi konserwacyjnemu w roku. Alternatywnie zezwala  się na wykonanie prób funkcjonalności wobec 25% czujek łącznie z ich sztucznym zadymianiem, testów wyjść sterujących i ROP-ów,  jednak nie rzadziej, niż raz na kwartał. W zakresie oferowanych przez nas usług konserwacyjnych SAP mieści się: zbadanie stanu czystości czujek i ich oczyszczenie, test całej instalacji połączony z zadymianiem czujek dymu i sprawdzaniem prawidłowości ich reakcji, sprawdzenie stanu baterii i jej konserwację, likwidację potencjalnych zwarć instalacji elektrycznej, zbadanie funkcjonalności ROP. Konserwacja systemu oddymiania obejmuje test central sterujących systemem i ich połączeń kablowych z czujkami oraz poziomu reaktywności samych czujek. Norma PN-EN-60849 określa wymóg kontroli każdej linii głośnikowej DSO, mikrofonu, oględzin stanu kabli w każdym półroczu oraz dodatkowo sprawdzenia stanu akumulatorów rezerwowych i oczyszczenia urządzeń chłodzących w szafie zasilającej w trakcie danego roku eksploatacji.  

Nextnet oferuje obsługę serwisową zainstalowanych systemów. Wykwalifikowany zespół świadczący usługi konserwacyjne zapewnia kompleksową opiekę i przeglądy techniczne instalacji, a także zgodnie ze stosowną umową serwisową dostępność części zamiennych i  sprzętu oraz krótki czas reakcji w przypadku awarii. 

 

Teletechnika | Teleinformatyka

Projektowanie i wykonawstwo

ul. Cegłowska 56 lok. 1, 01-809 Warszawa

tel. (+ 48 22) 569 59 20

 • 3M
 • BOSH
 • Hirschmann
 • Mercor
 • Polon
 • Schrack
 • Silican
 • Siemens
 • gazex
 • UTC
 • Cisco
 • DHE
 • HP
 • kiebeck&peter
 • legrand
 • TE
 • R&M
 • alcatellucent

All Rights Reserved. Wszelkie Prawa zastrzeżone. Copyright by Nextnet